PDA

View Full Version : UPR Vietnam, 2014 | Kiểm Điểm Định Kỳ  1. “Hội Nghị Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát (UPR – Universal Periodic Review) [VRNs]
  2. Nhân quyền Việt Nam: 'Nói và làm' [BBC]
  3. Quốc tế không thừa hơi nói láo! [Người Buôn Gió]
  4. Nhân quyền VN: thắng thua thua thắng [BBC]
  5. Đối thoại với ai? [Phạm Thanh Nghiên]
  6. Ai Thắng... Qua Cuộc Điều Trần UPR Vietnam [NB Đoan Trang]?
  7. BỊP ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ [Danlambao]
  8. UPR của Việt Nam và Bắc Triều Tiên: có sự tương đồng
  9. Nhà hoạt động Việt Nam gặp gỡ EU tại Brussels [Vietnam UPR]